Uživatelů účetních výkazů

Účetní výkazy jsou finálním výstupem z účetnictví. Ti, kteří tyto údaje využívají, potřebují vědět, jak výkazy číst, tj. o čem určitá částka vypovídá, jaká omezení a úskalí má její vypovídací schopnost a za jakých okolností by mohl mít signál, který daná částka vysílá, odlišný význam.
Mezi důležité výkazy patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty (tzv. výsledovka) a výkaz o peněžních tocích (cash flow). Rozvaha podává informace důležité pro posouzení finanční pozice podniku, výsledovka podává informace o výkonnosti podniku. Výkaz o peněžních tocích podává informace o schopnosti podniku vytvářet peněžní prostředky, zajistit jimi likviditu, a o schopnosti případné volné zdroje vhodně investovat.
Účetní kniha
Účetní pravidla představují předem přijaté zásady a postupy, jejichž znalost je podmínkou porozumění výkazům. V této oblasti jsou mezi jednotlivými zeměmi největší rozdíly. Mezinárodně uznávané předpisy (standardy) jsou založeny na množině těchto pravidel, které vyhovují potřebám světového kapitálového trhu.
Účetní výkazy potřebují ke své činnosti několik uživatelů. Manažeři je využívají pro finanční řízení podniku. Analýza dat z výkazů jim umožní zpracovat optimální podnikatelský záměr, správně získávat finanční zdroje, zajišťovat optimální majetkovou strukturu včetně jejího financování, rozhodovat o alokaci volných peněžních prostředků atd. Zaměstnance zajímá jistota zaměstnání a mzdové a sociální. Investoři se chtějí ujistit, že své peníze vložili do vhodného podniku, který je dobře řízen. Zajímá je stabilita i možnosti rozvoje a disponibilní zisk pro možné vyplácení dividend. Potenciální investoři zvažují možnost umístění svých disponibilních prostředků do podniku. Obchodní partneři sledují schopnost hradit splatné závazky a dlouhodobou stabilitu. Zákazníci, zejména při dlouhodobých kontraktech, se potřebují ujistit, že dodavatelský podnik bude schopen dostát svým závazkům.
Kalkulačka a faktura
Banky a jiní věřitelé sledují finanční situaci, aby mohli rozhodovat, zda podniku poskytnou úvěr. Ověřují, zda podnik může nabídnout odpovídající záruky a zda bude schopen splácet za stanovených podmínek. Stát a jeho orgány na základě výkazů sestavují statistiky, kontrolují plnění daňových povinností apod. Konkurence se zajímá o finanční informace srovnatelné s jejich vlastními hospodářskými výsledky. Veřejnost se zajímá o zveřejněné finanční informace podniků, které jsou kótovány na burze a s jejichž akciemi se často obchoduje.